Home » Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

– komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
(pre malé a stredné spoločnosti fyzických a právnických osôb)

Jednou z hlavných povinností, ktorú má podnikateľ po získaní oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti je viesť účtovníctvo. Povinnosť viesť účtovníctvo ustanovuje zákon č.517/1991 Zb. Obchodný zákonník, pričom podľa § 35 Obchodného zákonníka podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom, ktorým je zákon č.431/2002 o účtovníctve. V zmysle §4 ods.1 zákona o účtovníctve je podnikateľ povinný viesť účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká, alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť. Podľa §15 ods.1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtujúca v jednoduchom účtovníctve je povinná viesť účtovníctvo najmä v účtovných knihách.

NAŠA SPOLOČNOSŤ VÁM PONÚKA KOMPLEXNÉ VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA NÁSLEDNÝM SPÔSOBOM:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok
 • vedenie knihy záväzkov
 • vedenie účtovnej evidencie o DPH a s tým súvisiace daňové priznanie
 • vedenie účtovnej evidencie v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierka, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, za pomocné knihy v zmysle Postupov účtovania sa v jednoduchom účtovníctve považuje aj kniha dlhodobého hmotného majetku, kniha nehmotného majetku, kniha cenín
 • spracovanie účtovných výkazov a s tým súvisiace vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo

– komplexné vedenie podvojného účtovníctva
(pre malé a stredné spoločnosti fyzických a právnických osôb)

Jedným zo základných predpokladov úspešného vedenia spoločnosti je mať správne, úplné a preukázateľne vedené priebežné účtovníctvo tak, ako to vyžaduje § 8 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby bolo účtovníctvo vedené správne, úplne a preukázateľne je predovšetkým potrebné zaznamenať všetky účtovné prípady a doložiť ich účtovnými dokladmi.

V NADVÄZNOSTI NA UVEDENÉ VÁM NAŠA SPOLOČNOSŤ PONÚKA KOMPLEXNÉ VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA.

Nevyhnutnými podkladmi, z ktorých sa vychádza pri vedení účtovníctva a prác s tým spojených sú najmä základné dokumenty spoločnosti. Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu účtovníctva podľa platných účtovných predpisov, ktoré si vyžaduje najmä vedenie:

 • hlavnej účtovnej knihy za celé účtovné obdobie, ktorá obsahuje všetky účtovné zápisy podľa vecného systematického hľadiska;
 • účtovnej analytickej evidencie, ktorá sa v účtovníctve vytvára podľa povahy majetku a záväzkov a obsahuje potrebné informácie pre účtovnú jednotku;
 • účtovného denníka;
 • účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe;
 • účtovnej evidencie o majetku je dôležité najmä z dôvodu overenia dodržiavania hodnotovej hranice ocenenia dlhodobého hmotného majetku;
 • pokladničnej knihy;
 • účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania pričom je potrebné účtovanie zabezpečiť a preveriť vo väzbe na zákon o DPH;
 • mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta;
 • dodržiavanie účtovných pravidiel pri zostavovaní účtovných výkazov a spracovanie ročnej účtovnej závierky. Podľa §6 ods. 4 je účtovná jednotka povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku. Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovnej závierke slúži ako východisko na výpočet základu dane z príjmov;
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby